هم رنگ و نوع بودن ميز و صندلي و پنجره در اين تصوير به خوبي در چيدمان منزل كمك ميكنهميز و صندلي چوبي