آشپز خانه با تلفيق رنگهاي شاد سفيد و قرمز
در اين مدل بايد وسايل آشپز خانه نيز هم مدل طرح آشپز خانه ما باشند در ضمن اگر طرح كف آشپزخانه نيز سفيد بود بسيار زيباتر ميشد

آشپزخانه

آشپزخانه